Regulamin warsztatów online

Regulamin warsztatów online „Analiza dzieła sztuki od A do Z” – IV edycja

 

 § 1

Organizator warsztatów

 1. Organizatorem warsztatów online jest Ewelina Chwiejda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Chwiejda – MY ART TERRITORY, z siedzibą w Paryżu (75008),102 avenue des Champs-Élysées, Francja, o numerze rejestracyjnym SIREN: 834 591 174, nazywana dalej Organizatorem.

 

 § 2

Cel zajęć, program nauczania, nauczyciel

 1. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego z historii sztuki zgodnie z obowiązującymi zasadami egzaminacyjnymi.
 2.  Zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu opracowanego na podstawie standardów CKE z jednoczesnym dostosowaniem do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.
 3. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela, posiadającego kwalifikacje zapewniające profesjonalne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, w szczególności zaś wykształcenie kierunkowe i długoletnie doświadczenie w nauczaniu historii sztuki.

 

§ 3

Warunki nauczania

 1. Zajęcia odbywają się w przez internet za pomocą platformy wskazanej przez Organizatora (Zoom lub Skype). Dokonując zapisu uczestnik zobowiązuje się do zainstalowania wskazanej przez organizatora platformy w celu pełnego korzystania z warsztatów.
 2. Warsztaty obejmują określoną liczbę godzin zajęć, która jest realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia, które nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora (np. choroba) zostaną odpracowane w innym terminie ustalonym i zaakceptowanym przez całą grupę.
 3. W ramach warsztatów każdy uczestnik, który wykupił taką możliwość ma prawo do indywidualnej pomocy nauczyciela w ćwiczeniu analizy dzieła sztuki (sprawdzenie 5 dowolnych analiz w czasie trwania warsztatów) oraz pisania wypracowań (sprawdzenie jednego wypracowania).
 4. Organizator zastrzega, że aby skorzystać z pomocy indywidualnej w wyżej wymienionym zakresie uczestnik warsztatów jest zobowiązany dostarczyć swoje prace w terminie wskazanym przez nauczyciela w czasie zajęć, czyli nie później niż w ciągu tygodnia od ostatniej lekcji. W razie odstępstw od tej reguły Organizator poinformuje o tym uczestników.
 5. Zajęcia odbywają się w grupie liczącej od 9 do 20 osób.

 

§ 4

Zapisy na warsztaty

 1. Zapisu na warsztaty należy dokonać poprzez stronę https://matura-z-historii-sztuki.pl, dodając odpowiedni produkt do koszyka i realizując zamówienie z uiszczeniem opłaty. Otrzymanie potwierdzenia po dokonaniu płatności jest jednoznaczne z zarezerwowaniem miejsca.
 2. Do zapisu niezbędne jest podanie imienia i nazwiska ucznia, danych kontaktowych oraz utworzenie konta na stronie https://matura-z-historii-sztuki.pl.

 

§ 5

Uruchomienie warsztatów

 1. Uruchomienie warsztatów jest warunkowane zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników, którzy dokonali opłaty za zajęcia (min. 9 osób).
 2. Uczestnicy są informowani o uruchomieniu bądź nieuruchomieniu warsztatów co najmniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
 3. W razie nieuruchomienia warsztatów Organizator zobowiązuje się do zwrócenia opłaty za zajęcia w ciągu 3 dni za pomocą systemu płatności, którego użyto przy zakupie.
 4. Harmonogram warsztatów dostarczany jest uczestnikom przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Ze względu na proces formowania się grupy możliwe są zmiany w harmonogramie. W tym przypadku zajęcia, które się nie odbyły, będą odrobione w innym terminie, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem przed ustalonym przez CKE terminem egzaminu maturalnego.
 5. W przypadku niemożności odrobienia zajęć, które się nie odbyły z winy Organizatora część opłaty za warsztaty zostanie zwrócona uczestnikom w ciągu 7 dni od dnia zakończenia warsztatów.

 

§6

Harmonogram warsztatów w roku szkolnym 2023/2024

 1. Niniejszy harmonogram ma charakter orientacyjny. Możliwe są zmiany bądź przesunięcia. W tym przypadku będą one komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem oraz konsultowane z uczestnikami warsztatów.

 

           Zajęcia            Przerabiany zakres              Termin
                 1                  Starożytność      20 listopada 2023
                 2                Średniowiecze        18 grudnia 2023
                 3                  Nowożytność      22 stycznia 2024
                 4                     Wiek XIX        19 lutego 2024
                 5                      Wiek XX         18 marca 2024
                 6   Analiza przekrojowa i wypracowanie        15 kwietnia 2024

 

§ 7

Ceny, rabaty, raty, termin płatności, forma płatności

 1. Aktualny cennik oraz rabaty znajdują się na https://matura-z-historii-sztuki.pl/warsztaty-analiza-dziela-sztuki/.
 2. Organizator uwzględnia wyłącznie jednorazową opłatę za zajęcia, ale istnieje możliwość skorzystania z rat przy wyborze płatności tpay.com (tpay raty).
 3. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na warsztatach jest dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem.
 4. Opłatę za zajęcia należy zrealizować za pomocą jednego z podanych na stronie systemów płatności (tpay.com, BLIK lub PayPal).
 5. Opłaty za lekcje, na których uczeń był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

 

§8

Warunki rezygnacji

 1. Uczeń ma prawo zrezygnować z zajęć nie później niż 2 dni od zakończenia pierwszej lekcji na żywo. Rezygnacja oznacza całkowite zablokowanie dostępu do materiałów oraz niemożliwość skorzystania z indywidualnej pomocy nauczyciela.
 2. Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji należy wysłać elektronicznie na adres: kontakt@matura-z-historii-sztuki.pl.
 3. W przypadku odwołania warsztatów lub części zajęć, należna nadpłata za zajęcia, które się jeszcze nie odbyły jest zwracana uczestnikowi w ciągu 3 dni za pomocą systemu płatności, którego użyto przy zakupie.

 

§9

Organizacja warsztatów

 1. W trakcie trwania zajęć na sali wirtualnej mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów wraz z nauczycielem. Zakazane jest przekazywanie informacji dostępu osobom spoza tej grupy, co grozi usunięciem uczestnika z warsztatów.
 2. Uczestnik warsztatów może zostać skreślony z powodów dyscyplinarnych, np. zakłócanie przebiegu lekcji.
 3. Zapisując się na warsztaty i zakładając konto na stronie, poza prawem do uczestnictwa w lekcjach na żywo, uczestnik warsztatów otrzymuje dwuletni dostęp do materiałów dodatkowych w formie elektronicznej, tj. nagrania lekcji i prezentacje pdf, które będą udostępniane po każdych zajęciach oraz do pomocy indywidualnej nauczyciela (jeśli ta jest wyszczególniona w zakupionym przez uczestnika wariancie warsztatów)

 

§10

Korzystanie z materiałów dodatkowych udostępnianych w ramach warsztatów

 1. Wszelkie produkty i materiały udostępniane za pośrednictwem serwisu https://matura-z-historii-sztuki.pl, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca/Organizator może kierować roszczenia względem znanego mu użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.
 5. Kursy i warsztaty w serwisie nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki korzystania z produktów i usług osiągane przez uczestnika. Uczestnik jest odpowiedzialny za własne decyzje i postępy edukacyjne, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na jego własnej należytej staranności.

 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi warsztatów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.
 2. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne.