Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego https://matura-z-historii-sztuki.pl przez Ewelina Chwiejda – MY ART TERRITORY, z siedzibą w Paryżu (75008), 102 avenue des Champs-Élysées, Francja, o numerze rejestracyjnym SIREN: 834 591 174.

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Administrator – Ewelina Chwiejda – MY ART TERRITORY, z siedzibą w Paryżu (75008), 102 avenue des Champs-Élysées, Francja, o numerze rejestracyjnym SIREN: 834 591 174,

2) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://matura-z-historii-sztuki.pl,

3) Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Serwisu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ewelina Chwiejda – MY ART TERRITORY, z siedzibą w Paryżu (75008), 102 avenue des Champs-Élysées, Francja, o numerze rejestracyjnym SIREN: 834 591 174. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów oraz nie nabywać Produktów oferowanych przez Ewelina Chwiejda – MY ART TERRITORY.

3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu w serwisie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzach umieszczonych w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

 

§ 3

Dane osobowe

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu należytego wykonywania umów obejmujących oferowane przez niego Produkty oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów Administratora oraz Produktów partnerów handlowych Administratora, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

2. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu:

• umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji strony internetowej,

• realizacji zamówień na Produkty,

• reakcji na informacje przesłane Administratorowi z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

• realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),

• realizacji marketingu bezpośredniego Produktów oferowanych przez Administratora oraz Produktów partnerów handlowych Administratora, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów oferowanych przez Administratora, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

4. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Administratora. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Produktów oferowanych przez Administratora i usług partnerów handlowych Administratora.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

6. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na Produkty jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Administratora.

7. Użytkownikowi przysługują prawa do:

1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1) MailerLite UAB, Paupio g. 28, Vilnius 11341, Litwa – w celu przechowywania danych w bazie systemu mailingowego MailerLite, z wykorzystaniem którego administrator realizuje wysyłkę wiadomości e-mail,

2) Atthost sp. z o.o., ul. Górna 40B/11, 09-402 Płock, NIP: 7743221825 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis.

10. Podmioty, o których mowa w ust. 9 nie uzyskują dostępu do danych Użytkownika, a jedynie przechowują je na serwerach.

 

§ 4

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 5

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,

2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu.

 

§ 6

Logi serwera

1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 7

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny matura-z-historii-sztuki.pl i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej matura-z-historii-sztuki.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu produktów lub usług, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

 

§ 8

Formularze

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach serwisu internetowego https:// matura-zhistorii-sztuki.pl:

1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu email do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Polityką prywatności.

2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 

§ 9

Usługa Newsletter

1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i plików cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

   6.1. Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie  wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)

   6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

   6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego

   6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

   6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego.

10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§ 10

Zamawianie usług i produktów

1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem matura-zhistorii-

sztuki.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny w Serwisie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Produktów Administratora (nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów oferowanych przez Administratora oraz partnerów handlowych Administratora)

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Produktów oferowanych przez Administratora.

5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu matura-z-historii-sztuki.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Administratora i matura-z-historii-sztuki.pl.

6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych matura-z-historii-sztuki.pl.

7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

§ 11

Reklamacje oraz rezygnacja z usługi i/lub produktu

W celu złożenia reklamacji na którykolwiek Produkt lub usługę dostarczaną przez Administratora należy wysłać e-mail na adres: kontakt@matura-z-historii-sztuki.pl. Wypisanie się z listy mailingowej następuje po kliknięciu odpowiedniego odnośnika (linku), znajdującego się w każdej wiadomości elektronicznej przesyłanej przez Administratora.

 

§ 12

Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane w Serwisie https://matura-z-historii-sztuki.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Administrator nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Administratora serwisu i newsletterów